99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20180523 Konferens

Elevhälsan 2018

Systematiskt arbete där elevhälsan verkar förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö
23-24 maj 2018 i Stockholm
Välkommen till succékonferensen om systematiskt arbete där elevhälsan verkar förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö för dig inom elevhälsoteamet! Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare och flera praktikfall om hur du framgångsrikt får det systematiska kvalitetsarbetet att fungera i praktiken.
Elevh%C3%A4lsan+2018
Anmäl dig här!
20180529 Konferens

Registrator 2018

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
29-30 maj 2018 i Stockholm
Fokus på juridiska uppdateringar, digitalisering och förändringsarbete samt all den kunskap och inspiration du behöver för att stärka dig i din roll som registrator.
Registrator+2018
Anmäl dig här!
20180530 Konferens

Framtidens boende för äldre 2018

Boende för äldre – en av våra viktigaste samhällsfrågor!
30-31 maj 2018 i Stockholm
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2018
Anmäl dig här!
20180530 Konferens

Framtidens LSS 2018

Separata spår för utförarverksamhet och handläggning
30-31 maj 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om För dig som arbetar inom handläggning eller utförarverksamhet. Under två intensiva dagar med forskning, juridik och praktikfall inom brukardelaktighet, problemskapande beteende, missbruk och psykisk ohälsa i LSS-verksamheter och mycket mer!
Framtidens+LSS+2018
Anmäl dig här!
20180530 Konferens

Inomhusmiljö i skolan och förskolan

Årets viktigaste konferens för en hälsosam inomhusmiljö för barn, elever och personal!
30-31 maj 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om förskolan och skolans inomhusmiljö för dig som arbetar med tillsyn eller i skol- och förskoleledningen. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och praktikfall om hur vi tillsammans ska arbeta för att uppnå bästa möjliga inomhusmiljö för både barn och lärare.
Inomhusmilj%C3%B6+i+skolan+och+f%C3%B6rskolan
Anmäl dig här!
20180613 Kurs

Informationssäkerhet i offentlig sektor

- utifrån GDPR och NIS
13 juni 2018 i Stockholm
4 september 2018 i Stockholm
4 december 2018 i Stockholm
Under kursdagen går vi igenom de nya regelverken och åtgärder som krävs för att säkerställa att kraven uppnås och hur organisationer inom offentlig sektor praktiskt kan utveckla arbetet med informationshantering och informationssäkerhet.
Informationss%C3%A4kerhet+i+offentlig+sektor
Anmäl dig här!
20180903 Kurs

Dataskyddsförordningen

– för organisationer inom offentlig sektor
3-4 september 2018 i Stockholm
3-4 december 2018 i Stockholm
Under kursen går vi igenom de viktigaste nyheterna och förändringarna i dataskyddsförordningen jämfört med dagens personuppgiftslag med fokus på den offentliga förvaltningen samt hur ni behöver anpassa era arbetssätt för en lyckad implementering av regelverket.
Dataskyddsf%C3%B6rordningen
Anmäl dig här!
20180911 Konferens

Hälsofrämjande arbetsplatser 2018

Har ni strategier och metoder för att skapa hållbara resultat för både medarbetare och organisation?
11-12 september 2018 i Stockholm
Välkommen till succékonferensen om hälsofrämjande arbete som skapar hållbara resultat för såväl medarbetare som organisation för dig inom HR-teamet och ledningen! Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt får det hälsofrämjande arbetet att fungera i praktiken.
H%C3%A4lsofr%C3%A4mjande+arbetsplatser+2018
Anmäl dig här!
20180917 Konferens

Fysisk aktivitet i skolan 2018

För bättre hälsa, inlärning och skolresultat
17-18 september 2018 i Stockholm
Välkommen till succékonferensen om vikten av ökad fysisk aktivitet och dess positiva effekter på eleverna samt hur du framgångsrikt inför det i skolan. Arbetar du i skolledningen, elevhälsan eller som idrottslärare har du all anledning att delta! Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Fysisk+aktivitet+i+skolan+2018
Anmäl dig här!
20180919 Konferens

Specialpedagogik i fokus

Aktuell forskning och beprövade metoder att använda i skolan för att främja kunskapsutveckling
19-20 september i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om forskningsbaserade metoder, insatser och förhållningssätt för att skapa bättre förutsättningar för elever med svårigheter i skolan för dig som specialpedagog. Under två hela dagar får du ta del av forskning och praktikfall inom området: Evidensbaserade och beprövade arbetssätt och anpassningar att använda i skolan för att främja elevernas lärande!
Specialpedagogik+i+fokus
Anmäl dig här!
20180924 Konferens

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2018

Strategisk planering och utformning av boenden som möter krav samt önskemål och behov hos brukarna
24-25 september 2018 i Stockholm
Välkommen till en tvådagarskonferens om hur du strategiskt planerar och utformar ett modernt LSS-boende som lever upp till brukarnas behov, krav och önskemål. Du som arbetar inom LSS-verksamhet och lokalplanering har all anledning att delta! Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Framtidens+behovsanpassade+LSS-boende+2018
Anmäl dig här!
20180926 Konferens

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Fokus på arbetssätt, insatser och förhållningssätt mot psykisk ohälsa i skolan
26-27 september 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hälsofrämjande och förebyggande arbete mot psykisk ohälsa för dig inom elevhälsoteamet och skolledning. Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare och flera praktikfall om framgångsrika arbetssätt, insatser och förhållningssätt mot psykisk ohälsa i skolan.
Psykisk+oh%C3%A4lsa+hos+barn+och+unga
Anmäl dig här!
20180926 Konferens

E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2018

Strategierna för en trygg digital omvandling och införande av ny teknik
26-27 september 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens med fokus på strategier för en hållbar digitalisering och införande av välfärdsteknologi utifrån brukarnas behov! Konferensen är skräddarsydd för dig som arbetar med kommunal e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik med en talarpanel bestående av några av Sveriges ledande forskare, experter och flera praktikfall!
E-h%C3%A4lsa%2C+digitalisering+och+v%C3%A4lf%C3%A4rdsteknik+2018
Anmäl dig här!
20181010 Konferens

Matematiksvårigheter

Framgångsrika metoder, stödinsatser och förhållningssätt utifrån aktuell skolforskning och beprövad erfarenhet för ökad kunskapsutveckling och motivation
10-11 oktober 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om Hur man skapar en stöttande, utvecklande och motiverande lärmiljö för elever med matematiksvårigheter för dig som speciallärare och matematiklärare. Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare och flera praktikfall om hur man arbetar med att skapa en stöttande, utvecklande och motiverande lärmiljö för elever med matematiksvårigheter.
Matematiksv%C3%A5righeter
Anmäl dig här!
20181016 Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt 2018

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid planering, implementering och utveckling av ett modernt kontor och arbetssätt
16 oktober 2018 i Stockholm

Temadagar

Det nya arbetslivet
15 oktober 2018
Välkommen till en högaktuell konferens om aktivitetsbaserat arbetssätt - ABW, ledarskap för förändring och design av kontor som inspirerar till kreativt och effektivt arbete. Under en konferensdag och två temadagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt leder förändringsprojekt och driver en kontinuerlig utveckling av nya arbetssätt.
Framtidens+kontor+och+arbetss%C3%A4tt+2018
Anmäl dig här!
20181017 Konferens

Fritidshem 2018

Fokus på kvalitet, samverkan, utveckling och implementering av nya läroplanstexter
17-18 oktober 2018 i Stockholm
Välkommen till en tvådagarskonferens om hur du genom samverkan, implementering av nya läroplanstexter och utveckling skapar ett kvalitativt och meningsfullt fritidshem. Du som arbetar på fritids eller som rektor har all anledning att delta. Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Fritidshem+2018
Anmäl dig här!
20181023 Konferens

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2018

Att svara upp mot framtida lokalbehov och lärmiljöer
23-24 oktober 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och byggnation av framtidens skol- och förskolemiljöer för dig som lokalstrateg, fastighetsstrateg, arkitekt, skolledare eller förskolechef. Du får lyssna till forskare och aktuella praktikfall inom strategier för att möta framtida behov av moderna och hållbara pedagogiska miljöer.
Framtidens+skol-+och+f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er+2018
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter