Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

NIS2-direktivet

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens med experter och praktikfall om hur du tillämpar aktuell lagstiftning och vidareutvecklar informationssäkerhetsarbetet i enlighet med NIS2.

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Posted on

Den digitala informationshanteringen i offentlig sektor är omgärdad av ett omfattande och dynamiskt regelverk, som gäller under hela informationens livscykel och är en nödvändig del i varje riskbedömning. Som beslutsfattare i offentlig sektor behöver du kunna orientera dig i detta regelverk och hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området för att ta rätt beslut. Du behöver kunna göra en korrekt riskbedömning vad gäller de juridiska kraven för digitalisering, digital informationshantering och automation av processer.

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Posted on

På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

eID och e-underskrifter

Posted on

Varmt välkommen till en heldagskonferens med ledande experter och praktikfall i framkant inom området elektronisk identifiering och underskrift i offentlig sektor!

Registrator 2023

Posted on

Välkommen till en lärorik konferens som ger dig viktiga uppdateringar kring alla juridiska förändringar som du som registrator behöver ha koll på. Dessutom högaktuella praktikfall om digitalt förändringsarbete och nya spännande arbetssätt för dig som arbetar som registrator.