Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete för dig som IT-chef eller informationssäkerhetsansvarig. Under två fullspäckade dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du på ett säkert sätt kan digitalisera verksamhetens informations- och IT-arbete.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan

Posted on

Välkommen till en specialutformad konferens med fokus på forskning om elevers språkutveckling samt strategier för att utveckla språkligt tillgängliga lärmiljöer och undervisning för både en- och flerspråkiga elever. Konferensen är uppbyggd för att passa både pedagogisk personal och elevhälsoteam och logopeder – passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag!

Framtidens elevhälsa 2023

Posted on

Hur bygger man upp ett effektivt elevhälsoarbete som genomsyrar hela verksamheten? Hur arbetar man processinriktat och tvärprofessionellt så att elevhälsoarbetet ger avtryck ända in i klassrummet? Hur leder du förändring och tar elevhälsoarbetet till nästa nivå? Välkommen till den populära konferensen för dig som arbetar inom elevhälsan! Under en högaktuell dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder och organiserar ett effektivt, främjande och förebyggande elevhälsoarbete!

Framtidens socialtjänst 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hållbar verksamhetsutveckling och digitalisering inom socialtjänsten. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du anpassar dig efter den nya lagstiftningen och hur du tar dig ann det svåra och komplexa samhällsuppdraget.

Registrator 2023

Posted on

Välkommen till en lärorik konferens som ger dig viktiga uppdateringar kring juridiken som rör den digitala informationshanteringen. Dessutom högaktuella praktikfall om informationssäkerhet, ärende- och dokumenthantering i kris och nya spännande arbetssätt för dig som arbetar som registrator.

Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hållbar ekologisk stadsutveckling för dig som arbetar inom samhällsbyggnad. Under en intensiv dag får du lyssna till hur klimatanpassningsfrågan kan integreras i kommunal verksamhet och hur man driver frågan vidare i sin organisation för hållbar utveckling.

Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens medborgarservice. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du anpassar verksamhetens processer, service och tjänster både efter medborgarnas behov och till det snabbt föränderliga digitala samhällets spelplan.

Framtidens LSS 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp kring LSS för att skapa en kvalitativ och rättssäker verksamhet som leder till ökad hälsa och delaktighet för individen. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och praktikfall om hur du planerar och utvecklar organisation, arbetssätt och kompetens inom LSS för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023

Posted on

Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen om hur du utvecklar attraktiva och jämställda idrotts- och fritidsanläggningar, friluftsområden, spontanidrottsmiljöer och aktivitetsplatser!