Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Cybersäkerhet 2023

Posted on

Varmt välkommen till en fullspäckad konferensdag med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om andra verksamheters informationssäkerhetsarbete och hur de arbetar framgångsrikt med sin cybersäkerhet.

Skolsköterskedagen

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur du som skolsköterska bidrar till elevhälsoteamets arbete genom att arbeta förebyggande och hälsofrämjande mot bakgrund av att främja fysisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Säkerhetsprövningsintervju

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsprövningsintervju vid rekrytering för att skydda information, personal och fysisk miljö.

Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys för att skydda information, personal och fysisk miljö.

Anpassad grundskola 2024

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna för dig som arbetar inom anpassad grundskola. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur du framgångsrikt anpassar skoldagen och lärmiljön utifrån elevernas individuella förmågor och behov.

Cyberattacker och incidentrespons- i praktiken

Posted on

Välkommen till årets viktigaste kurs om cyberattacker och incidentrespons för företag, myndigheter och kommuner.

Framtidens högskoleadministration 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur du kan tydliggöra stödverksamhetens betydelsefulla roll och utveckla högskolans administrativa processer för ett mer effektivt verksamhetsstöd.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan

Posted on

Välkommen till en specialutformad konferens med fokus på forskning om elevers språkutveckling samt strategier för att utveckla språkligt tillgängliga lärmiljöer och undervisning för både en- och flerspråkiga elever. Konferensen är uppbyggd för att passa både pedagogisk personal och elevhälsoteam och logopeder – passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag!

Framtidens elevhälsa 2023

Posted on

Hur bygger man upp ett effektivt elevhälsoarbete som genomsyrar hela verksamheten? Hur arbetar man processinriktat och tvärprofessionellt så att elevhälsoarbetet ger avtryck ända in i klassrummet? Hur leder du förändring och tar elevhälsoarbetet till nästa nivå? Välkommen till den populära konferensen för dig som arbetar inom elevhälsan! Under en högaktuell dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder och organiserar ett effektivt, främjande och förebyggande elevhälsoarbete!

Framtidens socialtjänst 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hållbar verksamhetsutveckling och digitalisering inom socialtjänsten. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du anpassar dig efter den nya lagstiftningen och hur du tar dig ann det svåra och komplexa samhällsuppdraget.