Agata Lundberg

Utredare
Svenska kraftnät

Vi lever just nu i en omvälvande tid med ett försämrat säkerhetsläge vilket ställer stora krav på ny kunskap och en effektiv samverkan för att säkerställa rutiner och arbetssätt för en säker dokument- och informationshantering. Som registrator och navet i informationsflödet är du en enorm resurs i den samverkan som krävs för att skapa en informationssäkerhet som står pall och garanterar upprätthållande av samhällsviktiga funktioner. Men hur organiseras samverkan kring informationssäkerheten på bästa sätt i en stor och komplex organisation? Svenska kraftnät genomgår just nu en stor expansion och i samband med detta har registratorsfunktionen fått en synligare roll inom myndigheten och med tiden även blivit ett naturligt kunskapsnav. Genom ett utvecklat samarbete med juridik- och säkerhetsfunktionen utvecklar de sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur detta samarbete fungerar och vad som är registraturens och registratorns roll i detta. Alexandra arbetar som informationssäkerhetsspecialist på enheten information- och cybersäkerhet med fokus på säkerhetskultur och utbildningar. Hon strävar efter en kultur där vem som helst kan råka göra ett misstag, men alla kan lära av det. Enligt henne är medarbetarna både den första och sista försvarslinjen för säkerheten. Agata arbetar som utredare på enheten Strategi och omvärld inom avdelningen Strategisk utveckling. Hon har tidigare varit tf chef för enheten Registratur och arkiv och har även arbetat som registrator och teamledande registrator.Agata är med som moderator och talare på konferensen Registrator 2023
21 september

16:20
Säker informationshantering – så samverkar registraturen med juridik- och säkerhetsfunktionen för en säker och effektiv informationshantering
  • Att samverka för en säker informationshantering – hur samordna, utveckla och skapa effektivitet kring informationssäkerhet i en stor och komplex organisation?
  • Vad är registraturens och registratorns roll och ansvar kring en säker informationshantering?
  • Hur kopplar vi omvärldsbevakningen till registratorns viktiga roll ur ett säkerhetsperspektiv?
  • Hur anpassar vi oss till olika typer av verksamheter och vad är registratorns roll i dessa olika sammanhang?
  • Effektivitet och kvalitet i informationssäkerhetsarbetet – vad är viktigt för att skapa en rättssäker och säker informationshantering i praktiken?