Alf Kågström

Överläkare, specialist i barnmedicin och skolhälsovård
Barnklin i Gävle

Alf Kågström, överläkare vid barnkliniken i Gävle har även arbetat som skolläkare och vid Barnpsykiatriska-kliniken i Gävle. Kopplingen mellan levnadsvanor, mående och skolprestationer hänger tydligt samman. Det gäller för alla barn men för gruppen med utvecklingsneurologiska svårigheter är det så viktigt att goda grundrutiner ingår som en viktig hörnsten i behandlingen. Där kan uthållig stöttning och gott samarbete mellan familj, skola, föreningsliv och sjukvård bidra till en bättre prognos.Alf är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 2

14:05
Elevens psykiska hälsa och kopplingen till fysisk aktivitet – hur du arbetar hälsofrämjande
  • Vikten av regelbunden fysisk aktivitet för elevens sociala hälsa och självkänsla
  • Fetma, allmän kroppsfixering och kulturella skiljaktigheter som hinder för fysisk aktivitet och duschning
  • Hur allt hänger samman: sömn, kost, motion, inlärning och hälsa
  • Så kan du arbeta för ökad välmående, motivation och sammanhållning hos eleverna

Hur du kan använda fysisk aktivitet på elever med neuropsykiatriska funktionshinder för en bättre lärmiljö

  • Fysisk aktivitet och dess påverkan hos elever med npf såsom ADHD
  • Pulshöjande fysisk aktivitet för ökad koncentration och uppmärksamhet hos eleverna samt för en lugnare lärmiljö
  • Varför fysisk aktivitet har en positiv påverkan på barn med koncentrationssvårigheter
  • Hur du som ledare kan bemöta och integrera barnen i den fysiska aktiviteten