Anders Nordlander

Specialist Informationssäkerhet
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Hösten 2020 tillkom ett uppdrag om att analysera kommuners och regioners förutsättningar att delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, i syfte att stärka välfärdens digitalisering. Uppdragen har genomförts parallellt, och i samverkan med varandra. Den 1 december 2021 lämnade DIGG in två slutrapporter till Regeringskansliet.
I januari 2022 gav regeringen DIGG i uppdrag att leda, samordna och ansvara för att följa upp arbetet med den fortsatta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.Anders är med som talare på konferensen Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023
11 maj

10:00
Hur kan Säker Digital Kommunikation – SDK skapa nya möjligheter till informationsutbyte mellan kommuner, regioner och myndigheter?
  •  Vilka verksamhetsbehov kan uppfyllas med en gemensam digital infrastruktur som SDK?
  • Hur uppnår vi organisatorisk tillit och rätt säkerhet inom SDK?
  • Vilka informationssäkerhetskrav och aktiviteter gäller för anslutning till SDK?
  • Hur hittar man ansluten organisation och dess funktioner via den gemensamma adressboken för SDK?
  • Vilka övergripande säkerhetsfunktioner finns i SDK som samverkar gemensamt med t.ex. Ena och SDG?
  • Hur långt har vi kommit i SDK och hur ser resan ut framåt?