Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020

Anders Raustorp

Professor, Physical Activity Health Promotion
Göteborgs universitet

Anders Raustorp är professor i Hälsopromotion med inriktning mot fysisk aktivitet. Han är medicine doktor i sjukgymnastik (fysioterapi). Han är idrottslärare och legitimerad sjukgymnast. Anders är ledare för den svenska delen av det internationella forskningsprojektet. Measuring Physical activity BMI and Self Esteem among schoolchildren in Sweden, United States and Australia. Genom att samarbeta internationellt etablerar forskargruppen steg per dag rekommendationer för barn. ungdomar och vuxna. Anders har introducerat stegräknaren i svensk forskning och som metod inom sjukgymnastik och är en auktoritet inom stegräknarforskning. Andra forskningsprojekt är inom Physical Activity and Built environment, Kidscape förskolebarns skolgårdar och dess betydelse för fysisk aktivitet och UV protektion samt ”Child on foot”, skolbarns fysiska aktivitet i olika urbana miljö.Anders är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

14:25
Utemiljöer i skolan och förskolan – aktuell forskning om sambanden mellan gårdarnas utformning och fysisk aktivitet hos barn och elever
  • Fysisk aktivitet och dess effekter på barns och elevers hälsa – kortsiktigt och långsiktigt
  • Vad kan man göra för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga? Rekommendationer för förskolebarn, barn och ungdomar
  • Sambanden mellan utformningen av skolans och förskolans utemiljöer och fysisk aktivitet hos barn
  • Vilka förutsättningar finns idag för barn att vara fysiskt aktiva på sin förskolegård eller skolgård?
  • Hur skapa förutsättningar och möjligheter för ökad fysisk aktivitet i utemiljöerna? Utformning av utemiljön, material och arbetssätt