Andreas Carlsson

Tf. rektor
Järfälla kommun

Att leda fritidshemmets för stärkt kvalitet och utveckling är ett komplext uppdrag. Hur kan vi leda och utveckla kvalitetsarbetet för att säkerställa kvaliteten och att det centrala innehållet uppfylls? Och hur skapas den delaktighet och det engagemang som krävs för att lyckas hela vägen? Andreas har tidigare arbetat som fritidspedagog och därefter som biträdande rektor och kommunövergripande fritidshemutvecklare. I rollen som fritidshemutvecklare har han drivit nätverk och fortbildning för kommunens fritidspedagoger. Just nu arbetar han som tf rektor och lägger stort fokus på att utveckla hållbara processer för fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete och under denna föreläsning kommer han att dela med sig av praktiska tips och erfarenheter kring hur du leder och utvecklar fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete på ett sätt som gör skillnad. Du får ta del metoder för att utveckla en läroplanssäkrad verksamhet utifrån elevernas intressen och behov och hur du skapar en lärmiljö som utvecklar elevernas förmågor.Andreas är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
26 januari

10:40
Kvalitetsutveckling i fritidshem – så utvecklar du en verksamhet utifrån läroplanens intention
  • Att leda och utveckla SKA-arbetet på fritids – hur kan vi säkerställa kvaliteten och att det centrala innehållet uppfylls?
  • Så har vi arbetat för att identifiera och prioritera utvecklingsområden utifrån elevernas behov och intressen
  • Hur kan vi bli bättre på att arbeta med elevinflytande för att leva upp till läroplanens intentioner och fritidshemmets uppdrag?
  • Hur skapas möjligheter att analysera och utvärdera verksamheten och utbyta kunskap om vad som leder till framgång?
  • Ledarskapets betydelse för att skapa ett helhetsperspektiv för bästa samverkan, organisation och kompetensfördelning