Andreas Heed

Tillförordnad chef
Finansinspektionen

Andreas Heed är jurist med en masterexamen i bank- och finansrätt samt en magisterexamen i företagsekonomi (MBA). Han har en bakgrund inom domstol och på finansdepartementet. På FI har Andreas under flera år ansvarat för frågor kopplat till den finansiella infrastrukturen, både nationellt och internationellt. För närvarande är Andreas tillförordnad chef för FI:s nya verksamhetsområde Betalningar som bland annat har det finanssektorövergripande ansvaret för tillsynen av it-risker och säkerhetsskydd. Området ansvarar också för samordningen av FI:s uppdrag som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn finansiella tjänster.Andreas är med som talare på konferensen Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023
4 maj

09:10
Operativ motståndskraft i finanssektorn
  • Vilka risker ser FI kopplat till den digitala utvecklingen inom finansiell sektor?
  • Hur arbetar FI för en ökad motståndskraft i en digitaliserad finansmarknad?
  • Hur kan den digitala motståndskraften hos företagen i den finansiella sektorn stärkas?