Andreas Widinghoff

Specialpedagogiskt skolstöd
Vårljus jour- och famljehemsverksamhet

Andreas är specialpedagog med 15 års erfarenhet av barn/ ungdomar med problematik inom NPF och/eller psykisk ohälsa. Andreas har arbetat inom BUP, SIS, skola med behandling och de senaste fyra åren med barn/ungdomar i jour- och familjehemsverksamhet. Bristen på lyckade skolresultat hos placerade barn och ungdomar är sedan länge känd inom familjevårdssammanhang. Vårljus jour- och familjehem är unika genom att ha ett skolstöd som säkerställer skolgången för placeringarna. Andreas berättar om hur Vårljus arbetar för att barn/ ungdomar ska lyckas i skolan.Andreas är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 2

11:45
Skolstöd i praktiken – så kan elev, skolan, familj samt socialtjänst förebygga och långvarig skolfrånvaro och motivera eleven tillbaka till undervisningen
  • Grundläggande orsaken till varför eleven inte går till, trivs i samt klarar av skolan
  • Förutsättningar för att eleven ska vilja gå till skolan
  • Vikten av fungerande relationer med lärare och klasskamrater för att främja närvaro
  • Så kan samspelet mellan elev, familj, socialtjänst och skola fungera för att förebygga och hantera långvarig skolfrånvaro
  • Långvarig skolfrånvaro – fallgropar och framgångsfaktorer!