Ann-Christine Gullacksen

Docent i socialt arbete, Socionom
Malmö universitet

Ann-Christines forskningsområde är livssituationen för personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Delaktighetsmodellen har vuxit fram ur tankar om brukarnas väg mot empowerment och hur de kan stödjas för att nå detta mål. Modellen erbjuder en arbetsform för personal att uppmärksamma brukarnas inflytande, möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin egen vardag. Personalen är automatiskt den starkare parten på grund av de åligganden de har som anställda och vana att leda och ta ansvar i sitt arbete. Delaktighetsmodellen ska underlätta för personer med olika möjligheter till inflytande att mötas i en dialog som tar lika hänsyn till både den svagare och den starkare parten. Det har visat sig att både personalen och de brukare som deltar i dialogen upptäcker en ny dimension hos sig själv och den andra parten. På så sätt deltar alla berörda i utvecklingen av verksamheten.Ann-Christine är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
Dag 2

11:25
Kompetensutveckling hos personal i utförarverksamhet som möjliggör brukarnas delaktighet
  • Inom vilka områden finns de största kompetensbristerna i utförarverksamhet?
  • Hur ändrar vi arbetssättet och blir mer med än för brukarna inom assistans och boenden?
  • Att skapa delaktighet och kvalitet i assistans efter brukarnas förmåga – Konsten att erbjuda rätt aktivitet och välja tillfälle
  • Hur skapar vi tillfällen till dialog inom personalgruppen och mellan brukare och personal?