Ann-Christine Wennergren

Docent i pedagogik/Vetenskaplig ledare Högskolan
Halmstad/Ängelholms kommun

På Kattegattgymnasiet i Halmstad jobbar man med hjärnsmart skolutveckling för att påverka lärande och minska stressen hos eleverna. Det handlar om att skapa en medvetenhet om hur hjärnan fungerar och utifrån det skapa goda vanor, genom både fysisk och psykisk träning. Projektet tog form redan 2012 som en del i ett större EU-projekt och bakom satsningen ligger skolans rektor Frank Wedding. Skolverket har sedan beviljat Halmstads kommun statsbidrag för att utveckla konceptet Hjärnsmart med målsättning att få ett helhetsperspektiv på hur goda vanor i livet ger positiva effekter på skolarbetet genom hela grundskolan och gymnasiet. Visionen har varit att skapa en plattform på vilken neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi kopplas samman. Projektets vetenskapliga ledare, Ann-Christine Wennergren har bidragit med vetenskapligt stöd under hela processen och har även lett metahandledning för samtalsledarna i det kollegiala lärandet på gymnasieskolan som ingår i projektet.Frank är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 1

15:30
Hjärnsmart skolutveckling för ökad kunskap och välbefinnande
  • Kompetens och medvetenhet – så har vi integrerat kunskaper om hur hjärnan fungerar med hälsofrämjande insatser och undervisning
  • Tio goda vanor – hjärnsmarta insatser som enligt forskning lägger grunden till god hjärnhälsa och kunskap samt minskad stress och psykisk ohälsa
  • Kollegialt lärande och samverkan – hur vårt arbetssätt skapat nya möjligheter till lärande och en verkstad för kreativ pedagogik och skolutveckling