Ann S Pihlgren

Filosofie doktor i pedagogik
Ignite Research Institute

Ann S. Pihlgren är fil. Dr. i pedagogik och har lång erfarenhet av skolan där hon arbetat både som lärare, skolledare, förvaltningschef, lärarutbildare och kvalitetskonsult. För närvarande arbetar hon som forskningsledare, forskare, lärarutbildare och skolutvecklare bland annat vid Ignite Research Institute och i ett antal av Sveriges kommuner. Ann var extern sakkunnig för Skolverket i framtagande av läroplanens kapitel 4 och de nya allmänna råden för fritidshem och hennes forskning har fått stort inflytande både i obligatoriska skolan och i fritidsundervisningen. Hennes huvudsakliga forskningsintressen är tankeutveckling, samspel och elevinflytande och hon är en flitigt anlitad expert och föreläsare på området, både nationellt och internationellt. Ann har även författat flertalet böcker om fritidshemmet, bland de senaste är bland annat: Fritidshemmets mål och resultat (2017), Att leda fritidshemmet, praktika för skolledare. (2018)Ann är med som talare på konferensen Fritidshem 2020
Dag 2

08:40
Framtidens fritidshem – uppdrag, strategi och handling
  • Nuläge – vart är vi nu och vad har lärandeuppdraget inneburit för fritidshemmet?
  • Framtidens utmaningar – hur kan grundläggande förutsättningar för kvalitén skapas?

Fritidshemmets verksamhet är under stark förändring, med nya styrdokument och ett förändrat lärandeuppdrag som på ett tydligare sätt ramar in fritidshemmen i utbildningssystemet. Lärandeuppdraget har förstärkts med syftet att tydliggöra innehåll och stärka kvaliteten i verksamheten. Men vilka är de största förändringarna och hur påverkar dessa dig? Ann S Pihlgren kommer att starta upp denna förmiddag med en framtidsspaning, vart är fritids på väg och hur tar vi oss an utmaningarna för bästa kvalitet?

Fritidshemmets didaktik – så skapas hållbar kunskap och meningsfullt lärande i ett helhetsperspektiv

  • Hur planerar och utvärderar du ett strukturerat och målstyrt lärande som inte är skola men som ändå är målstyrt?
  • Situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande
  • Helhetsperspektiv och skolsamverkan – så skapas en pedagogisk samverkan och samplanering med grundskolan
  • Fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag – hur ska det tolkas?

Skollagen slår fast att aktiviteterna på fritidshemmet ska stödja skolans lärande genom att fritidshemmet ska bedriva undervisning. Detta ställer ökade krav på systematik, planering och uppföljning – med andra ord på en didaktik för fritidshem. Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan samt stimulera elevernas utveckling och lärande utifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. Men vad innebär det i praktiken och hur skapar du hållbar kunskap och meningsfullt lärande på fritids? Ta del av Anns forskning och många praktiska exempel kring hur fritids och skola kan samverka, trots begränsade resurser, för att tillsammans skapa lärande miljöer som stärker elevernas förmågor och måluppfyllelse.

Att leda och styra fritidshemmet för kvalitet och utveckling

  • Att leda fritidshemmet – vad krävs för att leda och styra fritidshemmet för kvalitet och utveckling?
  • Hur kan man hantera alla utmaningarna med kompetensförsörjning, utbildningsinsatser, schemaläggning, arbetsfördelning och lokalanvändning etc?
  • Fritidshemmets och fritidslärarens uppdrag på fritids och i skolan

Under detta pass belyser Ann rektors möjligheter och uppdrag i att leda fritidshemmet och gör kopplingar till sin senaste bok: Att leda fritidshemmet- praktika för skolledare. Ta del av senaste forskningen vad gäller fritidshemmets ledarskap och hur du som rektor eller skolledare kan hantera ledarskapets alla utmaningar och utveckla kvaliteten i fritidshemmet.