Ann Wikström

Miljöcontroller
Sollentuna kommun

Hur ser bullersituationen ut i din kommun idag och hur kommer den att se ut om fem år? Det är en fråga som är viktig att ställa sig när man arbetar med planering och åtgärder för att skapa goda ljudmiljöer i kommunen. Under talarpasset berättar Ann om Sollentunas arbete med att ta fram ett utförligt åtgärdsprogram för trafikbuller som spänner mellan 2018 och 2023.Ann är med som talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 2

14:40
Långsiktigt åtgärdsprogram för reducering och hantering av trafikbuller i befintliga bullerutsatta miljöer
  • Så arbetar vi med åtgärdsprogram och handlingsplaner för att effektivt reducera och hantera höga ljudnivåer
  • Så prioriterar och väljer vi rätt åtgärder utifrån vår bullerkartläggning och bullerlagstiftning
  • Så samverkar vi mellan förvaltningar för att minska bullernivåerna
  • Så har vi i Sollentuna arbetat – misstag och goda exempel från framtagandet av åtgärdsprogrammet mot buller 2018 – 2023