Anna Borg

Specialpedagog, författare, utbildare och skolutvecklingskonsult
Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Karolinska Institutet

Anna Borg arbetar idag som skolutvecklingskonsult och som projektledare vid Vällingbyskolan i Stockholm. Anna har under de senaste 5 åren varit skolsamordnare på KIND- Center of Neurodevelopmental Disorders, Karolinska Institutet Stockholm där hon arbetat med forskning kring neuropsykiatriska diagnoser och är i dagsläget fortsatt anknuten. Tidigare har Anna arbetat som rektor och chef över ett kommunövergripande mobilt stöd kopplat till att stötta elever med lång skolfrånvaro att åter etablera en fungerande skolgång. Under föreläsningen får du ökade kunskaper om en strukturerad och utvärderad arbetsmetod som visat sig ha en främjande effekt på elevernas motivation och lust att lära. Modellen har beskrivits i boken ”Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen” och handlar om ett 5 årigt utvecklingsarbete i en kommun utanför Stockholm. Anna är också aktuell med sin nya bok ”God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan”Anna är med som talare på konferensen Skolnärvaro

10:15
Evidensbaserade metoder! Hur fånga upp, möta och stötta elever med skolfrånvaro?
  • Vilka är orsakerna till skolfrånvaro?
  • Finns det riskgrupper kopplat till skolfrånvaro?
  • Vilka krav ställs på elever i skolan idag och vad kan bli problematiskt för elever?
  • Vad är viktigt i arbetet för skolan när det gäller att få tillbaka elever till en fungerande skolgång?
  • Vad krävs av skolans arbetssätt för att fånga upp, möta och stötta eleverna?