Anna Eva Hallin

Logoped och Ph.D.
Karolinska Instituet och
grundare Språkforskning.se

Anna Eva Hallin är legitimerad logoped med en Ph.D. i logopedi från New York University och numera biträdande lektor vid Karolinska Institutet på Enheten för logopedi. Anna Evas inriktning i kliniskt arbete, undervisning och forskning är språk-, läs- och skrivutveckling och -svårigheter hos barn och ungdomar, med fokus på språkstörning i skolåldern. Därutöver driver hon portalen Språkforskning.se där hon bloggar för att sprida kunskap inom området, och hon har skrivit boken ”Förstå och arbeta med språkstörning” (Natur & Kultur, 2019). Hon mottog även Tal och Språkpriset 2021 för sitt engagemang att sprida forskningsbaserad kunskap om språk och språkstörning och översätta den till praktiken i klassrummet.Anna Eva är med som talare på konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan
19 oktober

09:05
Språkutveckling hos elever i skolåldern – vad behöver vi göra mer av för att stärka språkutvecklingen, förebygga språklig sårbarhet och skapa större likvärdighet?
 • Skolans kompensatoriska uppdrag att stötta elever i språklig sårbarhet – hur kan språk-, elevhälso- och lärarteam förhålla sig till det?
 • Enspråkiga och flerspråkiga elever och språklig sårbarhet – hur upptäcker vi dem och hur kan vi förebygga språklig sårbarhet?
 • Vad kännetecknar ett språkligt förhållningssätt och hur kan lärare i alla ämnen arbeta för att öka delaktighet och lärande genom ökad medvetenhet om muntligt och skriftligt språk i klassrummet?

Läsning – en nyckel till språket – forskningsbaserade
metoder som utvecklar språk och bygger en grund för
fortsatt lärande

 • Vad säger den senaste forskningen om läsutveckling hos elever i
  skolåldern och skillnader mellan olika typer av lässvårigheter?
 • Vilka faktorer påverkar elevernas läsutveckling och vad säger
  forskning om att läsa med öronen och användningen av
  assisterande teknik?
 • Välj rätt insats för varje elev – hur lyckas vi med alla elevers
  läsutveckling?