Anna Eva Hallin

Logoped och Ph.D.
Karolinska Instituet och grundare Språkforskning.se

Anna Eva Hallin är legitimerad logoped med en Ph.D. i logopedi från New York University och numera biträdande lektor vid Karolinska Institutet på Enheten för logopedi. Anna Evas inriktning i kliniskt arbete, undervisning och forskning är språk-, läs- och skrivutveckling och -svårigheter hos barn och ungdomar, med fokus på språkstörning i skolåldern. Därutöver driver hon portalen Språkforskning.se där hon bloggar för att sprida kunskap inom området, och hon har skrivit boken ”Förstå och arbeta med språkstörning” (Natur & Kultur, 2019). Hon mottog även Tal och Språkpriset 2021 för sitt engagemang att sprida forskningsbaserad kunskap om språk och språkstörning och översätta den till praktiken i klassrummet.Anna Eva är med som talare på konferensen Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

09:10
Språkstörning och språklig sårbarhet i olika åldrar – senaste forskningen
  •  Den senaste forskningen om språkstörning i skolåldern – identifiera behov och planera insatser och undervisning
  • Språkstörning och språklig sårbarhet – hur kan språkstörning se ut i olika åldrar och vad ska man vara uppmärksam på?
  • Språkstörning och skillnader mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt dyslexi
  • Språkliga krav i dagens skola – hur påverkas skolans arbete med språkstörning och språklig tillgänglighet?

Språklig tillgänglighet i klassrummet – hälsofrämjande arbete som ger alla elever möjlighet till lärande och utveckling

  • Vad måste vi veta för att skapa språkliga möjligheter i klassrummet i alla åldrar?
  • Teorier om språkstörning som visar vägen till ökad språklig tillgänglighet
  • Verktyg och arbetssätt för att främja inlärning och tillgänglighet
  • Hur kan vi bygga starkare kunskapsnätverk hos elever med och utan språkstörning?