Anna Thomsson

Handläggare
SKR

Anna Thomsson är handläggare på Sveriges kommuner och regioner (SKR). Under anförandet beskriver hon hur brukare inom funktionshinderområdet upplever insatser och stöd utifrån SKRs brukarundersökning från 2022. Därtill vad undersökningen säger gällande framtidens stöd och insatser inom LSS. Du får också höra om kompetensbehov och kompetensförsörjning inom LSS. Vad som krävs för att möta behoven hos en alltmer heterogen brukargrupp där många brukare har en mer komplex problematik som ställer nya krav på kommunen och regionen.Anna är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2022
15 september

09:10
Framtidens LSS, insatser och stöd – hur svarar vi upp mot behoven?
  • Vem är vi till för och hur ser behoven ut?
  • Hur upplever personer med LSS-insats de stöd som de får?
  • Vilken kompetens krävs för att utföra uppdraget?
  • Hur kan vi ta ett helhetsgrepp kring LSS och skapa en kvalitativ och rättssäker verksamhet som svarar upp mot nya behov?