Axel Danielsson

Konsult
Axel Danielsson Konsult AB

Axel Danielsson är konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting. Axel är författare till handboken ”Kommunal Nämndadministration” och är en mycket erfaren utbildare av anställda och förtroendevalda inom den kommunala sektorn. Handboken ”Kommunal Nämndadministration – 7:e upplagan” som utkom i november 2018 ingår i konferensavgiften som dokumentation för fördjupningspasset. Därtill ingår författningar i digital form som dokumentation.Axel är med som talare på konferensen Kvalificerad nämndadministration
Dag 1

09:40
Kommunal nämndadministration i teori och praktik – med fokus på de utmaningar och frågor som du som deltagare har

Denna konferens är unik i det avseendet att du som deltagare är med och påverkar innehållet, vilket innebär att du som deltar på konferensen får möjlighet att få svar på dina frågor.

Förbered utbildningen tillsammans med föreläsaren! Dina kunskaper och erfarenheter
När anmälningstiden gått ut kommer Axel ta reda på målgruppens önskemål, erfarenheter, utbildningsnivå samt vilka särskilda frågor som du som deltagare vill få besvarade under dagen.

Dina protokoll
I samma syfte kommer Axel att begära in exempel på protokoll från respektive deltagare. Syftet är att så långt som möjligt anpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov och önskemål utan att för den skull göra avkall på det övergripande målet med utbildningen.

Under dagen kommer förändringar som följer med den nya kommunal-lagen att kommenteras under respektive programpunkt. Exempel på förändringar är:

 • Rätten att kvarstanna som förtroendevald vid avflyttning från kommunen
 • Återkallelse av uppdrag som kommunalråd
 • Frivillig anmälan av delegationsbeslut
 • Publicering av delegationsbeslut på webbaserade anslagstavlan
 • Förbud mot verkställighet av beslut som inte vunnit laga kraft
 • Yttranderätt för revisorernas sakkunniga
 • Valbarhetsvillkor för presidieledamöter
 • Valbarhetsvillkor för nämndberedningar
 • Delegering till presidiet
 • Inskränkning av interpellationsrätten
 • Språkförenklingar

UTBILDNINGSDAGENS INNEHÅLL

Vem ansvarar för vad – politikerna eller tjänstemännen?

 • Politikerna förväntas besluta om vad-frågor och tjänstemännen om hur-frågor, vad innebär detta för nämndsekreteraren?
 • Vilket straffrättsligt ansvar, skadeståndsansvar och politiskt ansvar har tjänstemännen respektive politikerna?
 • När uppstår ett ärende som måste avgöras genom formella beslut?

Hur handläggs valärenden?

 • Vem är valbar till de olika organen?
 • Till vilka organ kan val ske genom proportionellt valsätt?
 • Hur avgörs om valen ska ske med proportionellt valsätt?
 • Påverkar valsättet inkallelseordningen för ersättare?

Vem har rätt att initiera ett beslutsärende? Vem bestämmer vilka ärenden som nämnden eller fullmäktige ska besluta om?

 • Ordföranden? Presidiet? Nämnden?
 • Enskilda ledamöter i nämnden?
 • Utskott? Revisorer? Allmänhet? Tjänstemän?
 • Kommunala bolag?
 • Kommunalförbund?
 • Gemensamma nämnder?

Vilka beslutsnivåer gäller för ett visst beslutsärende?

 • Fullmäktige? Kommunstyrelsen? Nämnd?
 • Delegat, som exempelvis ordföranden, ledamot, utskott eller tjänsteman?

För- och nackdelar med olika beredningsorganisationer

 • Formell beredningsorganisation?

Fullmäktigeberedning? Ordförandeberedning? Presidieberedning?

 • Vilket ansvar har ordföranden före, under och mellan sammanträdena?

Utskottsberedning? Parti-/majoritets-/minoritetsgruppsberedning?

 • Får en nämnd själv inrätta nämndberedning?
 • Vem är valbar till en nämndberedning respektive ett utskott?
 • Får utskottsledamöterna väljas proportionellt?
 • Vilken inkallelseordning gäller för utskott, presidier respektive nämnder?
 • Informell beredningsorganisation?
 • Informella träffar mellan politiker, tjänstemän och allmänhet?

Vilka rättsliga krav gäller för beredning av beslutsärenden?

 • Det kommunallagsreglerade beredningstvånget?
 • Beredningstvång enligt reglemente?
 • Förvaltningslagens beredningsregler?

Vilka praktiska krav bör man ställa på beredningen av beslutsärenden?

 • Tjänsteutlåtanden och andra beslutsunderlag?
 • Protokoll?

Sammanträdesformalia – vad gäller och hur ska man protokollföra?

Vilka har närvarorätt på sammanträdena?

 • Vilka uppgifter ska ett nämndprotokoll omfatta enligt lag?
 • Avbruten eller påbörjad tjänstgöring under pågående handläggning
 • Tjänstgörande ersättare respektive icke tjänstgörande men närvarande ersättare
 • Personliga ersättare
 • Inkallelseordning, majoritetsvalda respektive proportionellt valda
 • Tjänstemän, sakkunniga, allmänhet, part
 • Personalföreträdare, praktikanter
 • Tillfällig frånvaro

Vad gäller för ordförandeskap och justering?

 • Tillfälligt förhinder för ordföranden att tjänstgöra
 • Vice ordföranden biträder ordföranden
 • Valbara till justerare
 • Omedelbar justering
 • Justeraren kan inte justera på utsatt tid
 • Justerarna är oense om protokollets utformning
 • Digital justering

Får justerat protokoll ändras?

 • När och hur kan ett beslut som upptas i ett justerat protokoll rättas respektive ändras?

Föredragningslistan

 • Vad gäller för extra ärende och ärende som ska utgå?

Delegations- och informationsärenden

 • Beslut om anmälan om delegationsärenden
 • Ordförandebeslut
 • Beslut om vidaredelegerade ärenden
 • Informationsärenden/övriga frågor

Vad gäller för yrkanden, propositionsordning och omröstning?

 • Yrkanden respektive förslag
 • Yrkande med motiveringar
 • Bordläggnings- och återremissyrkande
 • Huvudförslag och motförslag
 • Propositionsordning eller propositionsvägran
 • Kontrapropositionsvotering
 • Omröstningsförfarande, röstplikt, utslagsröst
 • Sluten omröstning
 • Lottning
 • Proportionella val

Vad gäller för motiveringar och reservationer?

 • Beslutsmotivering
 • Reservationsrätten och reservationens rättsverkan
 • Reservation: blank, motiverad, muntlig, skriftlig
 • Rätten att få en protokollsanteckning och anteckningens rättsverkan
 • Särskilda yttranden eller uttalanden

Vad gäller för motioner, interpellationer och frågor?

 • Rätten att väcka motioner, interpellationer och frågor
 • Svarsplikt
 • Bifall, avslag, eller enbart besvarad
 • Protokollföring av ärenderubrik, sammanfattning

Jäv

 • Vem avgör om någon är jävig och i så fall på vilka grunder?
 • Sakägarjäv, närståendejäv, släktskapsjäv, intressejäv, delikatessjäv, tillsynsjäv

Fullföljdshänvisning

 • Anvisningar om hur beslut kan överklagas
 • Laglighetsprövning, lämplighetsprövning Beslutsexpediering
 • Till vem beslutet ska expedieras?
 • Får beslutet expedieras innan det fått laga kraft?

Vilka handlingar är allmänna inom nämndadministrationen?

 • Myndighetsbegreppet
 • Handlingsbegreppet
 • Förvaringsbegreppet
 • Inkommen handling
 • Upprättad handling

Vilka handlingar är möjliga att skydda med sekretess?

 • Sekretessreglerad uppgift
 • Sekretessbelagd uppgift
 • Sekretessbrytande bestämmelse
 • Primär sekretessbestämmelse
 • Sekundär sekretessbestämmelse

Avbrott görs för lunch, för- och eftermiddagskaffe