Benjamin Yousefi

Jurist & teknisk rådgivare och utredare
Riksarkivet

Benjamin Yousefi arbetar som jurist och teknisk utredare och rådgivare hos Riksarkivet, Avdelningen för informationshantering, samt är ledamot i Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor och har även varit expert i Utredningen om betrodda tjänster. Han har varit aktiv i ArkivE, Preforma och är ansvarig för FormatE, vilket bland annat omfattar översynen av RA-FS 2009:2. Benjamin har även ansvarat för att ta fram en förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder. Förstudien är tänkt att bland annat ligga till grund för att ta fram lämpliga råd och stöd till offentliga verksamheter. Under denna föreläsning avser Benjamin att förklara hur förstudien kan användas för att besvara frågeställningar som verksamheter har när de resonerar kring frågor om bevarande, juridiken, och tekniken.Digitalt bonusmaterial på konferensen Registrator 2023 eID och e-underskrifter Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

Så säkerställs arkivbeständigheten i elektroniska handlingar – om användning och hanteringen av underskrifter med elektroniska materiel och metoder
  • Om förstudien – bakgrund, syfte och nuläge
  • Funktionella behov och krav på underskrifter – hur kan det hjälpa oss att bedöma vilka handlingar som kräver vilken typ av underskrift, och hur dessa kan ersättas med elektroniska materiel och metoder?
  • Vilka tekniska metoder kan användas (t.ex. standarder) och vad är skillnaden mellan att använda ”systemberoende metoder” och ”digitala signaturer”?
  • Vad innebär äkthet och hur garanteras äktheten i elektroniska handlingar? Hur kan underskriften bli ogiltig? Vad händer om handlingstypen ändras?
  • Vad behöver vi bevara och hur bevarar vi den underskrivna handlingen över tid? T.ex. hur kan vi hantera behov av konvertering av handlingar med underskrifter?