Bodil Båvner

Utredare
SKL

Bodil arbetar som utredare på SKL och har arbetat med många frågor inom förskola och skola; tex sådant som handlar om kvalitet i förskola, skola och fritidshem, lärarförsörjning och kompetensutveckling, forskning, styrning och ledning. Lotta är även hon utredare på SKL med lång erfarenhet av att leda kvalitetsarbete i förskola som förskolechef samt kvalitetsgranskning av förskola. Under denna fördjupning kommer de båda att guida er igenom hur man kan arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med läroplanen och skollagen.Bodil är med som talare på konferensen Framtidens förskola 2018
Dag 2

13:00
Systematiskt kvalitetsarbete – att följa upp, analysera, planera och utveckla verksamheten

Förskolans utmaning är att uppfylla alla läroplansmål. Du som förskolechef, pedagogisk handledare eller utvecklingsledare har en viktig uppgift i att driva kvalitets- och utvecklingsarbetet. Därför har Ability Partner tagit fram fördjupningen ”Systematiskt kvalitetsarbete – att följa upp, analysera, planera och utveckla verksamheten” som fokuserar på hur du tillsammans med personalen skapar goda förutsättningar och får till processer, inte bara för varje barns lärande och utveckling, utan även för en framgångsrik verksamhetsutveckling. Under ett fördjupningspass fokuserar vi på det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan förankrad i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och i enlighet med skollag och läroplan.

  • Vetenskaplig grund i förskolan – vad innebär det?
  • Arbetet med läroplanen och målen – utgångspunkter för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan
  • Uppföljning och utvärdering i förskolan – SKL:s verktyg för lyckat kvalitetsarbete i förskolan