Caspar Almalander

Informationshanteringsstrateg
SKR

Digitaliseringen och den ökande mängden elektroniska handlingar i kombination med den nya processorienterade organisationsstrukturen innebär förändringar i såväl arbetsuppgifter som arbetssätt. Caspar startar upp denna föreläsning med de senaste uppdateringarna kring e-arkiv och hur du som registrator kan hantera utmaningarna med att säkerställa öppenhet, transparens, bevarande och återsökning. Dessutom får du en ordentlig uppdatering kring hur du som registrator kan garantera äktheten i digitala dokument. Därefter går han vidare med en framtidsspaning kring registratorsyrket i det digitala informationssamhället. Vilka är det tydligaste förändringarna och vad krävs av framtidens registrator?Caspar är med som talare och moderator på konferensen
Dag 2

15:10
E-arkiv – hur skapas en långsiktig och hållbar digital informationshantering?
  • Hur hänger e-arkivet ihop med framtidens registratur och e-förvaltning?
  • Införande och förvaltning – hur kan din organisation hantera utmaningarna?
  • Vilka nya krav ställs och hur påverkar dessa dig som registrator?

Signering och vidimering – om digitala underskrifter och hur man garanterar äktheten i digitala dokument

  • Varför är det viktigt att den digitala signeringsfunktionen är lika tillgänglig som en penna i den analoga?
  • Vilken är risken att signeringen förvanskas?
  • Hur översätter vi de analoga principerna för signering och vidimering till en digital miljö?
  • Hur hanteras konverteringen till långtidsbevarande format och vilka möjligheter finns i PDF-formatet?

Framtidsspaning – vart är vi på väg med registratorsyrket i det digitala informationssamhället?

  • Förväntningar hos allmänheten – så möter vi ökade krav på öppenhet, transparens och service
  • Utveckling och trender inom den offentliga verksamheten
  • Framtidens registratur och arkiv – hur kan vi utifrån våra olika professioner och perspektiv bidra till utveckling, förnyelse och verkliga resultat?