Caspar Almalander

Informationshanteringsstrateg
Sveriges Kommuner och Regioner

Vi lever just nu i en omvälvande tid av både pandemi, klimatpåverkan och försämrat säkerhetsläge. Vad innebär detta för dokumenthanteringen och hur kan vi säkerställa en fungerande registratur även vid extraordinära händelser? Att informationsförvaltningen vidmakthålls är helt avgörande för förmågan att bedriva verksamheten och upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Men hur kan vi planera för att säkra upp vår dokument- och ärendehantering även vid höjd beredskap? Vad är viktigt att tänka på? Vad händer om internet släcks? Kommer vi har tillgång till papper? Hur upprätthåller vi utlämnande även när vår vardag ser annorlunda ut? Frågorna är många och det är av största vikt att förbereda verksamheten för att minska vår sårbarhet och säkerställa en fungerande informationshantering. Ett annat område som kräver att vi tänker till är informationsförvaltningen kring den nya visselblåsarlagen. Hur bygger vi upp den för att leva upp till nya lagkrav och vilka utmaningar kan man stöta på längs vägen? Under denna föreläsning kommer Caspar att reda ut dessa aktuella frågor som är helt avgörande för att säkra upp en robust och fungerande informationshantering.Caspar är med som talare och moderator på konferensen Registrator 2022
28 september

14:50
Ärende- och dokumenthantering i kris – hur kan vi säkerställa en fungerande registratur om krisen eller kriget kommer?
  • Att planera och förbereda sig för extraordinära händelser – hur kan man lägga upp planering och processer kring kontinuitetsberedning?
  • Hur kan man minska sårbarheten och upprätthålla registratur och diarium för en fungerande informationshantering?
  • Allmänna handlingar i en krissituation – vad gäller?
  • Hur kan man göra verksamheten uppmärksam på vad som bör bevaras och diarieföras under pågående kris samt på vilket sätt?

Dokumenthantering kring nya visselblåsarlagen

  • Viktigt att tänka på vid arbetet för att skapa en
    visselblåsarfunktion som lever upp till lagkraven
  • Att bygga upp informationshanteringen kring
    visselblåsarfunktionen – vilka utmaningar kan man stöta på längs vägen och hur kan dessa hanteras?