Caspar Almalander

Informationshanteringsstrateg
SKR

Inom skolväsendet ställs höga krav på dokumentation och här finns också många frågor och utmaningar som rör informationshantering. Under denna digitala föreläsning kommer du att få ta del av Samrådsgruppens rekommendationer för bevarande och gallring av handlingar inom skolområdet. Du kommer att få ta del av både aktuella lagkrav, riktlinjer och rekommendationer vad gäller skolväsendets gallringsprocess. Dessutom kommer du att få ta del av tips och råd kring hur man kan hantera vanliga utmaningar som man ofta står inför som skoladministratör vad gäller arkivfrågor. Caspar Almalander arbetar som informationshanteringsstrateg på SKR:s avdelning för digitalisering. Innan dess var han enhetschef för kommunarkiv och registratur i Botkyrka kommun. Dessförinnan arbetade han som IT-arkivarie och stadsarkivarie i Eskilstuna kommun och deltog i ett antal stora nationella projekt och uppdrag. Caspar är en kunnig och välkänd person inom branschen och en mycket uppskattad föreläsare.Digitalt bonusmaterial på konferensen Framtidens skoladministratör 2023

Effektiv gallring inom skolväsendet – rekommendationer från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
  • Gallringsprocessen inom skolväsendet, relevanta riktlinjer och rekommendationer
  • Bevarandevärde och lagkrav
  • Identifiera vanliga utmaningar som skoladministratörer står inför
  • Dokumentation och spårbarhet, betydelse av gallringsbeslut
  • Att utbilda och öka medvetenheten bland skolpersonal om gallringsrekommendationer
  • Samarbete och samverkan