Registrator 2020

Cecilia Törnborg Myhre

Huvudregistrator, Kommunstyrelsens Kansli
Norrköpings kommun

Offentlig sektor har många regelverk att följa. Ett grundläggande krav är att varje myndighet ska ha kontroll på den information man hanterar, hantera denna på ett säkert och juridiskt korrekt sätt, veta vad som ska bevaras och vad som ska gallras samt kunna visa allmänheten vilka informationsbestånd man har. Dessa har olika syften och utgör tillsammans den helhet kommunala verksamheter har att förhålla sig till i sin informationshantering. Men informationen finns i många olika format och i ännu fler sammanhang. Hur skapas den överblick och kontroll som krävs för en rättssäker hantering och allmänhetens rätt till insyn? I Norrköping har ett stort och förvaltningsövergripande arbete gjorts för att organisera informationshanteringen på ett rättssäkert och effektivt sätt som skapar kontroll, struktur och stöder digitaliseringen och det processbaserade arbetssättet.Cecilia är med som talare på konferensen
Dag 1

15:30
Informationshantering för en rättssäker och effektiv e-förvaltning
  • Från dokumenthanteringsplaner till informationshanteringsplaner – så har vi lagt upp arbetet
  • Informationskartläggning – så har vi skapat en översyn och infört ett processtänk i hela kommunen
  • Att klassificera informationen på rätt sätt – hur hanterar vi utmaningarna i en stor och komplex organisation?
  • Organisation och ansvar – så har vi skapat en effektiv rollfördelning för att säkra hela kommunens informationshantering
  • Från projekt till ett förändrat arbetssätt – hur lyckas man införa ett processbaserat arbetssätt i hela kommunen?