Charlotte Kristensson

Arkitekt
Fojab arkitekter

Karlshamns kommun växer och har antagit Vision Karlshamn 50 000 som innebär strävan mot fortsatt befolkningsökning under kommande decennier. Med det ökar bla behovet av skolor och förskolor. Kommunen har tagit ett helhetsgrepp kring samhällsbyggnad och lokalförsörjning för att utveckla en ny grundskola som ska möta lokalbehov för många år framåt men som också bidrar starkt till kommunens attraktivitet och tillväxt. Bakgrunden är en satsning på samverkan över förvaltningsgränser genom nytt tvärsektoriellt arbetssätt. Under anförandet presenterar Charlotte lokalplaneringen kopplat till Karlshamns nya grundskola.Charlotte är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

10:35
Strategisk lokalplanering – en metod för att skapa en långsiktig helhetslösning för kommunala lokaler i ett 15-30 års perspektiv
  • Alla kommuner måste idag se över sina kostnader och hitta resurseffektiva lösningar – vilka verktyg behöver kommunerna för att hantera dessa utmaningar?
  • Behovet av att ta fram väl genomarbetade beslutsunderlag till politikerna ökar – vad bör ett beslutsunderlag innehålla?
  • Hur skapar vi tidseffektiva processer i planeringen?
  • Hållbara och effektiva lokallösningar kräver samarbete över förvaltningsgränserna – hur skapas en tydlig projektorganisation med alla involverade aktörer?
  • Exempel Karlshamn – från strategisk lokalplanering till en färdig skola för 600 elever med stadsdelsbibliotek och idrottslokaler för kultur och fritids förvaltningen