David Ekholm

Universitetslektor, Centrum för kommunstrategiska studier
Linköpings universitet

David Ekholm är universitetslektor och hans forskningsområde kan i en bred bemärkelse beskrivas som det sociala arbetets politiska sociologi. För närvarande arbetar Ekholm i flera olika forskningsprojekt och hans forskning behandlar frågor om ojämlikhet och segregation, idrott som en lösning på sociala problem, hur man kan uppnå en förbättrad och jämlik hälsa genom att skapa förutsättningar för ökad fysisk aktivitet och hur kommunal kultur- och fritidspolitik bäst kan bedrivas i gränslandet till socialt arbete. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av aktuell forskning kring idrottens roll för social hållbarhet och hur olika offentliga aktörer på bästa sätt kan samverka med övriga samhället för en bättre och mer jämlik hälsa. Ekholm bedriver sin forskning vid Avdelningen för socialt arbete och vid Centrum för kommunstrategiska studier, vid Institutionen för kultur och samhälle. CKS är ett nationellt centrum för strategisk kommunforskning och fungerar som en mötesplats för lärande och som en vetenskaplig resurs i kommunernas utvecklingsarbete.David är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023

09:10
Hur skapas jämlika och jämställda idrotts- och fritidsmiljöer för ökad folkhälsa och social hållbarhet?
  • Idrottens kraft – är idrotten lösningen på samhällets sociala problem och hur kan vi förstå idrotten i ett större, socialpolitiskt sammanhang?
  • Vilken roll har idrotten för social hållbarhet? Om ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i ett segregerat samhälle
  • Hur kan kommuner skapa samhälleliga förutsättningar för ökad fysisk aktivitet?
  • En strategi för samverkan och rörelse – hur kan politiska ambitioner om jämlik folkhälsa uppnås genom samverkan och hur upplevs den av de involverade aktörerna?