Desirée Ottosson

Kurator
SPSM

Desirée är kurator på Specialpedagogiska skolmyndigheten och i hennes arbete ingår det att delta i en mängd samverkansmöten. Dessa möten har givit henne en nyfikenhet i vad som faktiskt krävs för att nå en god samverkan och vad som främjar ett gott samarbete? Utifrån studier, och egna erfarenheter har hon tillsammans med en kollega gjort en skrift i ämnet, med titeln ”Samarbete-värt att satsa på”. Under denna föreläsning får du ta del av slutsatserna.Desirée är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 1

14:40
Systematiskt elevhälsoarbete – hur kan en tvärprofessionell samverkan skapas för en mer kvalitetsbaserad och hälsofrämjande skolutveckling
  • Hur kan man skapa ett väl fungerande internt arbetssätt för elevhälsoteamet och resten av lärarkåren för att skapa en tillgänglig och kvalitativ lärmiljö för eleverna
  • Så kan man förena de olika professionerna och skapa en tvärprofessionell samverkan som tar tillvara på allas kompetenser och skapar förutsättningar till hälsofrämjande verksamhetsutveckling
  • Hur förtydliga vad hälsofrämjande skolutveckling innebär för elevhälsans olika roller och för pedagogerna ute i klassrummet
  • Hur kan man utveckla ett gemensamt förhållningssätt i hela organisationen till elevhälsan för att uppnå ett effektivare och mer kvalitetsbaserat elevhälsoarbete som främjar lärande
  • Kollegialt lärande och reflektion – så kan man öka kunskap och möjlighet till samverkan kring effektiva metoder och stödinsatser för en systematisk och förebyggande skolutveckling