Elisabeth Jövinger

Rektor
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Bergslenagymnasiet, Borås

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar är idag utestängda från möjligheten till högre studier. Högskolan i Borås har ett uppdrag från Borås stad, finansierat av bl. a. Arvsfonden, att i samverkan med dem, Föreningen FUB, Borås och Västergötlands parasportförbund genomföra en utbildning med nära koppling till arbetslivet för denna målgrupp. Syftet är en inkluderande högskola tillika arbetsliv, där alla ses som en resurs med delaktighet på lika villkor och där slutmålet är ett arbete.Elisabeth är med som talare på konferensen
Dag 1 - spår gymnasiesärskola

14:20
Hur en eftergymnasial utbildning öka möjligheterna till ett aktivt yrkesliv för särskoleelever?
  • Aktivitetsinspiratör – Inkluderande högskola och arbetsliv för personer med intellektuella funktionsnedsättningar
  • Varför startar Borås stad ett högskoleprojekt för särskoleelever?
  • Varför har inriktningen blivit hälsa och fritidsverksamhet
  • Hur kan utbildningen öka möjligheten till anställning?