Emina Kovacic

Stadsbyggnadschef
Karlshamns kommun

Karlshamns kommun växer och har antagit Vision Karlshamn 50 000 som innebär strävan mot fortsatt befolkningsökning under kommande decennier. Med det ökar bla behovet av skolor och förskolor. Kommunen har tagit ett helhetsgrepp kring samhällsbyggnad och lokalförsörjning för att utveckla en ny grundskola som ska möta lokalbehov för många år framåt men som också bidrar starkt till kommunens attraktivitet och tillväxt. Bakgrunden är en satsning på samverkan över förvaltningsgränser genom nytt tvärsektoriellt arbetssätt. Emina är stadsbyggnadschef i Karlshamns kommun och berättar om kommunens arbete med lokalförsörjning utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv. Under anförandet presenterar hon lokalplaneringen kopplat till olika typer av offentliga lokaler men går in lite djupare på exemplet, Karlshamns nya grundskola som är under byggnation och ska färdigställas under våren 2020.Emina är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2020
Dag 2

10:35
Att nå en hållbar samhällsbyggnadsprocess och struktur för lokalförsörjning för ökad effektivitet
  • Alla kommuner måste idag se över sin kostnads- och resurseffektivitet – vad är viktigt i samhällsbyggnaden för att hantera den utmaningen?
  • Lokalförsörjning ur ett samhällsbyggnadsperspektiv – vikten av att samarbeta över förvaltningsgränser och med de kommunala bostadsbolagen
  • Att genom ett tvärsektoriellt forum arbeta strategiskt och nå en god planberedskap kopplat till kommunens hela lokalförsörjningsbehov
  • Att skapa samnyttjande av ytor och lokaler inom skola, idrott och kultur
  • Lokaler som värdeskapare i samhällsbygget – från idé till byggnation av den nya grundskolan i Karlshamn