Erica Bloom

Senior Researcher
RISE, Research Institutes of Sweden

Fukt är den enskilt största orsaken till skador och problem med inomhusmiljön i bostäder. Fukt- och mögelskador i en byggnad kan uppstå på många olika sätt men hur lär man sig att se vanliga indikationer? Vilken undersökningsmetodik och bedömning är bra att använda sig av och vad bör man mäta och kontrollera och varför? Hur kan man kravställa vid problematik och hur väljer man rätt åtgärd beroende på situation? Under denna föreläsning kommer du att få en översiktlig genomgång av arbetssätt och rutiner för tillsyn, identifiering och åtgärder vid fukt och mögel. Erica Bloom är disputerad mikrobiolog och senior forskare hos RISE i gruppen Byggteknik och Innemiljö. Just nu avslutar Erica en longitudinell skolstudie finansierad av FORMAS som handlar om luftvägshälsa hos mellanstadieelever kopplat till luftkvalitet och mikroorganismer. Hon har suttit med i SWESIAQs styrelse och varit med att arbeta fram SWESIAQSs Råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem. Erica är en mycket uppskattad föreläsare som har förmågan att förmedla komplicerad kunskap på ett pedagogiskt och engagerande sätt.Erica är med som talare på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2023
30 maj

11:30
Fukt och mögel – arbetssätt och rutiner för tillsyn, identifiering och åtgärder
  •  Vilka krav och riktlinjer kan du som inspektör rikta till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid fukt- och mögelproblematik?
  • På vilket sätt är fukt och mögel en olägenhet för människors hälsa?
  • Utredningsmetodik för att upptäcka fuktskador – hur tolkar man mikrobiologiska analyser och bedömer fuktproblematik i byggnader?
  • Förebyggande arbete och åtgärder för befintliga skador – vad finns det för alternativ?
  • Sanering av skador – praktiskt tillvägagångssätt och uppföljning, viktiga punkter att tänka på