Erik Thelander

Product Director
Hypergene

Under de senaste åren har vi sett att många organisationer tänker nytt kring hur de ska hantera förändringar; pandemin, kriget i Ukraina, stigande inflation och höjda räntor har ritat om kartan för många branscher. Det leder till att planeringsarbetet blir svårare och att kraven på att kunna planera utifrån ett helhetsperspektiv ökar – något som även gäller inom universitets- och högskolesektorn. För de över 20 lärosäten som använder Hypergene handlar det bland annat om att få ett effektivt process- och planeringsstöd inom exempelvis budget och prognos, verksamhetsplanering, projektansökningar och uppföljning. I det arbetet blir digitalisering och att ha ett samlat grepp om planeringsprocesserna en nyckel till framgång för ekonomifunktionen. I föredraget beskrivs trender inom planering, rapportering och analys, baserat på såväl globala rapporter som erfarenheter från många av våra kunder. Förutom spaningar och insikter utifrån trenderna får du även se hur du kan möta utmaningarna och behoven som uppstår genom digitaliseringen. Du får se konkreta exempel på hur du kan skapa förutsättningar för ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och i förlängningen bättre beslutsfattande genom att automatisera processer och involvera organisationen i det ekonomiska planeringsarbetet.Erik är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2023
26 september

12:00
Trendspaning kring ekonomifunktionen i framtidens högskola – trender, drivkrafter och möjligheter
  • Att planera för en framtid som är förutsägbart osäker – så tillämpar organisationer i allt högre utsträckning ett holistiskt perspektiv på hur de arbetar med sin planering, uppföljning och analys
  • Hur kan planerings- och budgetprocessen utvecklas för att bli kostnadseffektiv och ändamålsenlig i en komplex och snabbrörlig omvärld? Nyckeltal (KPI:er) för högskolan – så kan målstyrning och arbete med nyckeltal och indikatorer förbättra styrningen av verksamheten
  • Hur kan uppföljnings- och prognosprocessen optimeras för bättre beslutsfattande och hantering av knappa resurser?
  • Framtidens ekonomifunktion – vilka trender ser vi just nu kring ekonomifunktioner i allmänhet och lärosätens ekonomifunktion i synnerhet?