Erik Wessman

Utredare
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för att den nationella modellen Individens behov i centrum (IBIC), införs i samtliga kommuner samt stödja kommunerna och privata/idéburna utförare vid införandet. Johan Hansson och Erik Wessman, utredare på Socialstyrelsen, berättar om vad IBIC är och hur LSS-verksamheter ska använda sig av IBIC.Erik är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
Dag 1

13:10
Individens behov i centrum – IBIC
  • Varför ska verksamheten arbeta utifrån IBIC?
  • Hur kan ett nationellt fackspråk användas för att beskriva individens behov?
  • Hur kan IBIC-processen stärka möjligheten till självbestämmande, delaktighet och god kvalitet?