Eva Hjörne

Professor i pedagogik
Göteborgs universitet

Eva Hjörne är professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hon har under lång tid bedrivit forskning om inkludering och elevhälsoarbete samt lärande och undervisning i särskilda undervisningsgrupper. Dessutom har hon följt projekt om en hälsofrämjande skolutveckling på skolor runt om i Sverige. Eva är aktuell med den nya och viktiga boken ”Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling – i teori och praktik” som ger konkreta tips på hur elevhälsan i samverkan med skolans personal kan höja barn och ungas välmående. Eva Hjörne och Roger Säljö är redaktörer till boken.Eva är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa 2023

09:35
Aktuell forskning! Elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling – vilka förebyggande och hälsofrämjande insatser har effekt och hur gör man i praktiken?
  • Hur hänger lärande och hälsa samman?
  • Hur organisera skolans verksamhet utifrån en bredare syn på lärande som också handlar om elevers sociala och psykosociala utveckling och hälsa?
  • Hur kan skolan och elevhälsan tillsammans finna lösningar för att förebygga problem på flera plan?
  • Hur kan man arbeta tillsammans för att säkerställa en lärmiljö som stärker elevernas engagemang och lust att lära?
  • Tilltro till elevens förmågor och elevens delaktighet – vikten av att detta genomsyrar det förebyggande elevhälsoarbetet
  • Lärandebaserad skolutveckling som verktyg för att bidra till att lösa elevhälsans och skolans uppgift att nå en hälsofrämjande och likvärdig elevhälsa
  • Aktuell forskning om vilka olika typer av förebyggande och hälsofrämjande insatser som har visat sig ha effekt på elevers lärande och mående