Eva Kane

Universitetslektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Stockholms universitet

Det står i styrdokumenten att fritidspersonal ska främja lek men hur främjar man något så svårmätbart som lek i en skola som premierar mätbarhet? Det frågade sig Eva Kane när hon arbetade som fritidspedagog och tog sedan med sig frågeställningen in i forskningen. I sin avhandling har hon tillsammans med personalen på fritidshem utforskat hur man kan ge utrymme för lek. Eva Kane är Fil.Dr och MSSc Master of Social Science i Lifelong learning och arbetar som universitetslektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hennes forskning kring lek och lärande på fritidshem.Eva är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
26 januari

11:00
Lek och lärande – om leken som ett pedagogiskt verktyg för utveckling och lärande på fritidshemmet
  • Lek och lärande – hur hänger det ihop?
  • Hur kan man medvetet arbeta med leken?
  • Om vikten av ett gemensamt språk för leken