Filiz Coskun

Expert lärmiljöer och arkitekt
White arkitekter

Trots tydlighet i lagen är långt ifrån alla Sveriges skolor inkluderande. Idag brister skolan i tillgänglighet för elever med funktionsvariationer. Hur bör en skola utformas med syftet att stödja inlärningen för elever med andra förutsättningar? Under detta pass får du lyssna till White arkitekters framtidsspaning om skolans lärmiljöer utifrån deras studie om inkluderande lärmiljöer samt utifrån deras samarbetet med bland andra Myndigheten för delaktighet (MFD) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).Filiz är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
28 april

13:25
Miljöer för barns lärande, det sociala sammanhanget och kreativ stimulans och hälsa – nuläge, trender och framtidsspaning
  • Olika samhällstrender som påverkar arbetet med utveckling av skol- och lärmiljöer
  • Hur bör en skola utformas för att stödja inlärningen för elever med olika behov?
  • Hur kan utformning, inredning och möblering stötta alla elevers lärande?
  • Vad kännetecknar storlek och utformning på skollokalen och dess olika ytor och rum?
  • Hur kan lokalerna och utemiljön utformas för att skapa en trygg och trivsam skola?