Fredrik Danielsson

Arkivarie
MSB

Fredrik är arkivarie på Informationshanteringsenheten på MSB. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp registrering, utlämnande och lagring av myndighetens information. Sara är verksamhetsutvecklare på Planering- och uppföljningsmyndigheten på MSB. Enheten ansvarar bland annat för myndighetens styrprocess och kvalitetsarbete. Sara och Fredrik ingår i samma tvärfunktionella team som förvaltar och utvecklar myndighetens verksamhetsarkitektur.Fredrik är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2022
9 februari

10:10
Verksamhetsarkitektur för en säker och effektiv informationshantering – till nytta för hela myndigheten
  • Verksamhetsarkitekturen som en stabil grund i verksamheten i en föränderlig värld
  • Förbättrad arkivredovisning genom utveckling av verksamhetsarkitekturen
  • Framgångar och utmaningar med att utveckla en processorienterad myndighet