Fredrik Eckerud

Specialpedagog
Linköpings kommun

Fredrik Eckerud är specialpedagog och har under alla sina år i skolan främst arbetat med i elever i behov av särskilt stöd. Allt från särskola, utagerande elever till elever med psykisk ohälsa och social problematik. Utgångspunkten i arbetet är ett systemiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Fredrik var en av de som startade arbetet med familjeklass i Linköping och arbetar till vardags på Slestadsskolan i ovannämnda kommun.Fredrik är med som talare på konferensen Specialpedagogik i fokus
Dag 2

11:10
Stödinsatser i utbildningen – framgångsrika strategier gällande implementering av extra anpassningar som ökar måluppfyllelse hos alla elever
  • Extra anpassningar i teorin och praktiken – har vi en samsyn? Hur fungerar vår styr- och stödkedja?
  • Hur kontinuerligt jobba och implementera ett förhållningssätt i arbetslaget som skapar en skola för alla – ett klassrum för alla elever
  • Implementering av extra anpassningar – framgångsrika strategier och rutiner
  • Samspel och flexibilitet mellan extra anpassningar och särskilt stöd – korrekt insats utifrån elevens behov och förutsättningar
  • Vad bör vi tänka på när vi dokumenterar extra anpassningar och hur kan utvärdera resultatet?