Fredrik Stany

Enhetschef
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap - MSB

Fredrik Stany är sedan 2020 chef för enheten försörjningsberedskap på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB. Fokus i arbetet på MSB är att inrikta och stötta aktörer inom områdena försörjning av varor och tjänster, samhällsviktig verksamhet, personalförsörjning, beredskapshänsyn i samhällsplaneringen och granskning av utländska direktinvesteringar. Tidigare jobbat som chef på Rädda barnen, chef för standardiseringen och internationella avdelningen på SIS (svenska institutet för standarder), samt har tio års erfarenheter från fordonsindustrin.Fredrik är med som talare på konferensen Säkerhetsskydd 2023
29 mars

09:10
Hur ska Sverige kraftsamla för robustare samhällsviktiga verksamheter och uppnå en högre krisberedskap?
  • Hur utmanas samhället och samhällsviktiga funktioner idag?
  • Hur gör vi samhällsviktig verksamhet mer robust?
  • Hur blir myndigheter, företag och kommuner bättre på att samverka och leda arbetet med samhällets beredskap och säkerhetsskydd?
  • Betydelsen av ökad krisberedskap och kontinuitetsplanering hos myndigheter och företag