Frida Brismar Pålsson

Expert lärmiljöer
Paradis Produktion

Frida Brismar Pålsson är expert lärmiljöer och grundare av byrån Paradis Produktion. Frida har utifrån forskning och evidens utvecklat en modell för hur en skola byggs upp holistiskt utifrån den pedagogiska idén, sociala mål, organisation av elever, personal, tid och rum samt den fysiska miljön i syfte att skapa en tillgänglig, innovativ och effektiv lärmiljö. Det handlar om att alla inblandade parter arbetar systematiskt med kunskapsutveckling kring hur undervisningen ska bedrivas, men även hur skolans resurser i form av personal, rum och tid ska fördelas. Dessa organisatoriska frågor påverkar den sociala och pedagogiska miljön och får direkt utslag i utformningen av den fysiska miljön. Under anförandet berättar Frida om den senaste utvecklingen inom organisation och design av en skola genom universell design. Du får höra hur du tillämpar arbetssättet och verktygen för utformning av inkluderande pedagogiska miljöer.Frida är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
19 november

11:00
Hur kan en skola byggas inkluderande från start? Att organisera och utforma en skola för alla genom universell design
  • Hur skapas förutsättningar för lärande genom inkludering?
  • Skolans tre delar – den pedagogiska miljön, den sociala miljön och den fysiska miljön – hur ska den organiseras för att göras meningsfull för varje elev?
  • Hur designa en skola för att åstadkomma detta mål?
  • Praktisk arbetsmodell för universell design i utformningen av en skola
  • Konkreta exempel på möblering och planlösning liksom organisation av undervisning, elever och personal som skapar tillgänglighet inifrån och ut
  • Verktyg för att skapa inkluderande pedagogiska miljöer som fungerar i olika faser, både för arkitekten, elevhälsan och läraren