Gösta Olsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA
Norra Djurgårdstaden, Stockholm stad

Gösta är landskapsarkitekt med lång och bred erfarenhet. Har de senaste 17 åren arbetat med stadsplanering/parkplanering med fokus på miljö-och klimatanpassat byggande i projektet Norra Djurgårdsstaden. Han har tagit fram nya planeringsunderlag såsom sociotopstudier, grönytefaktor, dagvattenstrategier bland annat och även deltagit i framtagande av projekteringshandlingar och genomförandet på plats. Gösta har också regelbundet guidningar i det nybyggda delområdet Hjorthagen.Gösta är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 2

14:35
Så utvecklar och bevarar du grönstrukturen samt hanterar och planerar en fungerande dagvattenhantering då staden förtätas för en långsiktig och hållbar stadsutveckling
  • Grönplanering och gestaltning – hög prioritet genom hela planerings- och byggnadsprocessen
  • Dagvattenhantering i framtidens hållbara stad – lösningar och åtgärder som har implementerats
  • Framgångar och utmaningar vid från planering, anläggande och drift av ett av Sveriges mest omtalade stadsutvecklingsområde