Gunilla Nilsson

HR-direktör
Karlstads kommun

SKL har beräknat att om kommuner och landsting ska anställa fler i takt med befolkningstillväxten behöver alla som årligen kommer ut på arbetsmarknaden arbeta inom offentlig sektor. Hur ska kommunerna klara sin kompetensförsörjning? Det är ingen liten utmaning som hägrar. Frågan om att säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt är central men förutsättningarna skiljer sig åt kommunerna emellan. Det gäller att tänka nytt, utmana arbetssätt och utveckla ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete. Karlstads kommun jobbar långsiktigt med deras kompetensförsörjning och under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur de tar sig an denna stora utmaning.Gunilla är med som talare på konferensen Ledning och styrning i framtidens kommun 2019
Dag 2

10:30
Kompetensförsörjning – hur möter vi rekryteringsutmaningen?
  • Hur kan vi arbeta systematiskt och strukturerat för möta kompetensbehovet idag och i framtiden?
  • Hur kan vi tydliggöra sambandet mellan kompetensförsörjning och kommunens attraktivitet som arbetsgivare?
  • Hur kan vi stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet?
  • Att hantera professionsförskjutning – hur skapar vi mer attraktiva tjänster med rätt kompetens på rätt uppgift?
  • Praktiska exempel – så jobbar vi inom koncernen Karlstad kommun för att stärka arbetsgivarvarumärket