Gustaf Andersson

Utvecklingsstrateg, Elevhälsa
Helsingborgs stad

GoFaR utgår från FaR metoden och utökar samverkan kring att omfatta flera olika verksamheter som tillsammans arbetar för att stödja elever som behöver extra stöd för att lyckas bli mer fysiskt aktiva. Arbetssättet har visat sig vara mycket uppskattat av elever, vårdnadshavare och involverade verksamheter och har fått nationell uppmärksamhet och god respons. På 7 olika pilotskolor i Helsingborgs stad ordinerar nu skolsköterskor FaR som en insats till elever i förebyggande syfte mot exempelvis övervikt, koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa. Resultaten har varit mycket positiva och man ser stora vinster med att skapa samverkan som möjliggör för fler barn att öka sin aktivitetsnivå. Med fokus på rörelseglädje i en stödjande miljö möjliggörs för individen att hitta en aktivitetsrutin som hen vill och är motiverad att fortsätta med även efter receptperioden. Aktörer som samverkar är elev och familj, elevhälsa och skolpersonal, Fritid Helsingborg, Skåneidrotten, Region Skånes kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention (fysisk aktivitet) Barnkliniken, Idrottsföreningar, privata aktivitetsarrangörer som gym och socialförvaltningen (enheten för tidiga insatser samt barn, unga och familj). GoFaR var initialt ett utvecklings- och samverkansprojekt som drevs av innovationsenheten PART. Nu implementeras GoFaR i Helsingborg och i Landskrona. Syftet är att främja barns hälsa och inlärning genom att barnets fysiska aktivitet ökar.Gustaf är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

14:50
GoFaR – gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept som en hälsofrämjande och förebyggande elevhälsosatsning
  • Vad är GoFaR, varför behövs det och vilka elever är aktuella för GoFaR?
  • Vem skriver ut recept och hur går det till? – Så tillämpas arbetsmetoden som ett användbart verktyg i det dagliga arbetet
  • Hur skapas en process för samverkan för en mer hållbar förändring för eleven?
  • Implementering av GoFaR – så skapas hållbara strukturer för och i involverade verksamheter
  • Praktiska tips till dig som vill testa GoFaR i din stad och verksamhet