Helen Josefsson

Rektor förskola
Järfälla kommun

Viksjö och Aspnäs förskolor i Järfälla kommun utmanar barnen till lärande genom en tydlig och estetiskt inbjudande pedagogisk miljö som erbjuder barnen något att tänka kring, förundras över och inspireras av. Barnen är indelade i åldersnära grupper och miljöerna är anpassade efter respektive ålders behov för att ge barnen möjlighet till delaktighet och inflytande. Det finns en tydlig strävan efter att erbjuda barnen en mångfald av material som med hjälp av fantasin lockar till lek, undersökande och lärande i samspel med andra barn. Miljön erbjuder också barnen demokratiska mötesplatser som leder till samtal och reflektion mellan barnen men också mellan pedagog och barn. Under föreläsningen får du ta del av värdefulla kunskaper och erfarenheter från Järfälla kommun. Föreläsningen hålls av Helen Josefsson som är rektor inom förskolan och som har en lång erfarenhet av utveckling av förskolans lärmiljöer i såväl befintliga som nya förskolor.Helen är med som talare på konferensen Framtidens förskolemiljöer 2021
Dag 1

11:00
Hur skapas förskolor där barnen utmanas till lärande genom en tydlig och estetiskt inbjudande pedagogisk miljö?
  • Vilka behov gällande pedagogik, material och lärmiljö behöver uppfyllas för att utmana barnen till lärande?
  • Vilket beteende föds i en tydlig och estetiskt inbjudande pedagogisk miljö och vilka krav ställer det på pedagogerna?
  • Hur du i en demokratisk och flexibel pedagogisk miljö kan underlätta mötet med barnet och samtal och reflektion mellan barn
  • Våra erfarenheter – lärdomar och insikter