Helena Duske

Boendestrateg
Västerås stad

Västerås stad har, som de flesta andra kommuner, en demografi som visar att vi kommer att bli många fler äldre i vårt samhälle. Staden behöver därför se till att det byggs många bra bostäder, både på den ordinarie bostadsmarknaden men också särskilt anpassade äldreboenden för de personer som har stort behov av stöd och omvårdnad. Det finns behov av cirka 700 nya lägenheter inom äldreboenden fram till 2030. Västerås stad har därför arbetat strategiskt med boendeplanering för att möta detta, bland annat genom 120 lägenheter på nya Södra Källtorps äldreboende och 90 lägenheter på nya Öster Mälarstrands äldreboende. Södra Källtorp är en inhyrning i ett helt nytt område där det funnits stor yta att ta i anspråk. Öster Mälarstrand ägs av staden och byggs i stadsmiljö. Bakom dessa byggnationer finns ett gediget funktionsprogram som ska underlätta planering och byggprocess vid ny- och ombyggnation av äldreboenden. Programmet omfattar allt från planlösning och boendemiljö till mer tekniska parametrar som inomhusklimat och tekniska installationer som fiber och wifi. Det säkerställer också att byggnationerna lutar sig mot beprövad forskning och erfarenhet och att staden tar lärdomar av sina egna, och andra kommuners, tidigare byggnationer. Därtill möjliggör programmet att Västerås stads nybyggda äldreboenden håller över tid och fungerar lika bra oavsett fastighetsägare eller utförare av vård och omsorg. I båda boendenas närhet byggs det även trygghetsbostäder av privata fastighetsägare. Trygghetsbostäder vänder sig till personer över 65 år och kommer att finnas på den ordinarie bostadsmarknaden.Helena är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023

11:50
Planering och byggnation av attraktiva och hållbara särskilda boenden och trygghetsbostäder
  • Hur nybyggnationer kan bli ett strategiskt verktyg för att bibehålla en hög måluppfyllelse inom äldreomsorgen
  • Hur vi har utformat funktionsprogrammet för nya boenden för att säkerställa kvalitet och effektivitet när boendemiljöer ska byggas
  • Processen bakom planering och byggnation av två nya särskilda boenden och ett trygghetsboende i nära samverkan med äldre, anhöriga och intresseorganisationer
  • Så har vi arbetat med utformningen av boendemiljöerna med målet att skapa attraktiva och individanpassande boenden
  • Att bygga för ökad självständighet och en trygg och stimulerande miljö – färg, form och design
  • Medarbetarna är vår viktigaste resurs – så gör vi medarbetarna delaktiga under byggnationen och arbetar för en kvalitativ arbetsmiljö
  • Välfärdsteknologi som möjliggörare – så implementerar vi smarta tekniska lösningar som underlättar och stöttar
  • Utemiljöer och utevistelse – strategierna för en trygg och stimulerande utformning av utemiljöer och som stöttar självständighet