Helena Henningson

Handläggare
SKR

Helena har arbetet på SKR i över 10 år. Hon sitter i SKRs programledning för Nära vård och är med och samordnar stödet till kommuner och regioner i omställningen till nära vård. Det pågår mängder av aktiviteter på både strategisk och operativ nivå i kommuner och regioner kring ämnet och från SKRs sida jobbar de både brett och djupt med frågan vilket är temat för Helenas anförande.Helena är med som moderator och talare på konferensen Nära vård i framtidens äldreomsorg
18 januari

09:10
Den pågående omställningen av hälso- och sjukvården – så blir stödet inom äldreomsorgen mer samordnat och nära genom utmanade och utvecklande arbetssätt
  • Nulägesanalys – vilka utmaningar står vi inför just nu och vad behövs för att möta framtida behov av hälso- och sjukvård och omsorg till äldre?
  • Hur kan omställningen till en nära vård och omsorg bidra till förflyttningar och öka möjligheterna att klara morgondagens utmaningar?
  • Hur kan den tekniska utvecklingen och digitaliseringen stödja omställningen och bidra till ökad tillgänglighet och samordnad vård och omsorg till äldre med flera samtida behov?
  • Kan nära vård bidra till att vi nyttjar hälso- och sjukvårdens och omsorgens resurser mer effektivt, och med större delaktighet från de äldre?