Helena Meier

Jurist och kommunaljuridisk rådgivare
Kommunal Kompetens

Under detta fördjupningspass kommer du att få uppdatera dina kunskaper inom kommunal- och förvaltningsrätten, få svar på hur du ska tolka lagstiftningen, hur den utvecklas utifrån aktuell rättspraxis och hur det nya regelverket påverkar olika typsituationer i ditt arbete. Helena Meier har arbetat som jurist inom kommunal sektor sedan 1992 och är väl insatt i både juridiken och den praktiska tillämpningen. Hon har varit ansvarig för beslutsprocessen i fullmäktige och kommunstyrelsen med utskott i en av landets större kommuner och är även författare till boken ”Ny i kommunal verksamhet – en guide för dig som undrar var du hamnat”.Helena är med som talare på konferensen Nämndsekreterare 2022
11 oktober

11:10
Så uppfyller du lagkraven för en rättssäker ärendeberednings- och beslutsprocess
 • Roller och ansvar
 • Fullmäktiges uppgifter
 • Styrelsens speciella uppgifter
 • Nämndernas uppgifter
 • Reglementet – vad har det för betydelse?
 • Utskottets uppgifter
 • Ledamöter och ersättare i nämnder/styrelser respektive utskott
 • Vikten av en bra beredning
 • Beredningstvång – finns det ett sådant?
 • Sekreterarens roll under sammanträdet
 • Revisorernas roll
 • Intern kontroll – vad innebär det och hur skall det hanteras?
 • Laglighetsprövning
 • Jäv: Vem kan vara jävig? Vilka är jävsgrunderna? I vilka situationer är det viktigt att beakta jävsreglerna?