Helle Wijk

Professor i omvårdnad med inriktning
mot vårdmiljö samt vård av äldre
Göteborgs universitet

Helle Wijk är professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö samt vård av äldre och har mer än 30 års erfarenhet av geriatrisk omvårdnad. Helle forskar inom områdena vårdmiljöns betydelse samt vård och omsorg av äldre. Hennes forskning inom äldreområdet fokuserar på det personcentrerade förhållningssättets inflytande för en god och säker vård. Vårdmiljöforskningen inriktas på faktorer i vårdmiljön som har betydelse för patienters/boendes hälsa, funktion, aktivitet och välbefinnande, samt som förutsättning för personalens arbetssätt. Helle är forskargruppsledare för institutionens forskargrupp inom Vårdmiljöforskning och är gästprofessor vid Centrum för vårdens arkitektur (CVA) vid Chalmers tekniska högskola. Hon bedriver också forskning inom Centrum för Personcentrerad Vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Helle är ordförande för forskarnätverket Vårdforskning i Samverkan, styrelseledamot i Forum Vårdbyggnad samt ledamot i styrgrupperna för de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och SveDem.Helle är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
29 november

11:05
Goda boendemiljöer för äldre – så utvecklar du vård- och omsorgsboenden i linje med aktuell forskning
  • Ny generation äldre med andra värderingar, längre livslängd och ny hälsoprofil – vad säger forskningen om åldrandet?
  • Hur kommer framtidens kommunala äldreomsorg att se ut?
  • Vad blir viktigt i den tidiga planeringen för att säkra goda boendemiljöer?
  • Miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande – så skapas boendemiljöer för en god och säker omvårdnad
  • Kan miljön vara personcentrerad?
  • På vilket sätt kan miljön stötta en god och säker vård?