Isabelle Abarca

Expert inom dokumenthantering och arkiv
Rundström Konsult AB

I skolan upprättas alltmer dokumentation för att säkerställa både elevernas och organisationens resultat och målutveckling. Förutsättningen för att säkerställa kvalité, sökbarhet, användbarhet och integrering av denna dokumentation är en god arkiv- och dokumenthantering och för detta krävs kunskap, samsyn och genomtänkta rutiner. En kommunal skola är en förvaltningsmyndighet och en myndighet ska enligt lag ha ordning och reda bland allmänna handlingar. Detta innebär ett stort ansvar för skoladministratören som oftast är spindeln i nätet i all ärendehantering på skolan.

Denna fördjupande föreläsning ger viktiga kunskaper om lagstiftningen som rör allmän handling, offentlighet och sekretess samt ärenderegistrering och hur dessa krav kan omsättas i praktiken. Du får metoder för att skapa hållbara rutiner som underlättar och effektiviserar tillgänglighet, förvaring, återsökning och arkivering av allmänna handlingar. Isabelle Abarca är specialiserad inom områdena arkiv och dokumenthantering, vilket inkluderar lagstiftning, sekretess, ärenderegistrering och arkiv samt IT-stöd och rutiner som stöd för dokumenthantering och administration.Isabelle är med som talare på konferensenen Framtidens skoladministratör 2023
8 november

10:10
Rättssäker och effektiv dokumenthantering i skolan – så omsätter du lagstiftningens krav i praktiken

Allmänna handlingar

 • Vilka handlingar är allmänna? – så här tar du reda på det
 • Postöppning – vad säger lagen om vad som får öppnas och inte?
  – Vem får öppna och vad innebär skyndsamt förfarande, egentligen?
  – Hur ska du hantera elektroniska format så som epost, sms, mms och sociala medier?

Sekretess inom skolan – vad gäller?

 • Utlämnande av allmänna handlingar – vad kan lämnas ut till press och allmänhet?
 • Sekretessbedömning – vem gör det och hur ska den gå till för att vara korrekt?
 • Vilka uppgifter skyddas av sekretess när det gäller skolsekretess, elevvård etc.

Diarieföring av skolans handlingar – så skapas ordning, reda, överblick och sökbarhet i den ökande dokumentationen

 • Dokumenthanteringsplan som styrdokument för registrering och förvaring
 • Vilka juridiska krav ställs på registrering av handlingar i skolan?
 • Hur löser man diarieföring i en decentraliserad verksamhet? Vem ska registrera vad och hur?
 • Hur skapas en rättssäker registrering och förvaring av handlingar med sekretesskyddade uppgifter?

Vi bryter passet för en kortare paus 11:10-11:20